Nowości

Zmiany w aplikacji

Numer wersji 1.42

Dodanie wczytywania kodów "po jednej sztuce". W oknie kolekcji towarów w zakładce "Pozycje" dodano menu, w którym można wybrać "Dpodawaj po jednej sztuce". Przy włączonej tej opcji aplikcja nie pyta użytkownika o ilość tylko automatycznie wprowadza/dodaje 1szt zczytanego towaru.

Numer wersji 1.41

Dodanie obsługi kodów zmiennowagowych - wersja wprowadza w aplikacji możliwość definiowania i korzystania z kodów zmiennowagowych. Konfigurację kodów zmiennowagowych należy ustawić w menu Narzędzia → Konfiguracja kodów zmiennowagowych.  Więcej informacji znajduje się w instrukcji użytkownika.

Numer wersji 1.40

 • Dodanie wyświetlania numeru dokumentu tworzonego w systemie ERP. Po wysłaniu dokumentu do systemu ERP zwracany jest numer dokumentu. Numer dokumentu wynikowego pobrany z ERP prezentowany jest w nagłówku dokumentu Wymagana Aktualizacja serwera online
 • Dodanie numeru dokumentu przy generowaniu etykiety kurierskiej. Dla użytkowników korzystających z wtyczki do obsługi kurierskiej - Numer dokumentu wynikowego drukowany jest na etykiecie kurierskiej

Numer wersji 1.39

 • Modyfikacje do wtyczki dla produkcji, wskazanie zestawów do rozpakowaniaa. Dla klientów posiadających wtyczkę produkcja dodaliśmy możliwość wskazania zestawów, a następnie rozpakowania tych zestawów i kolekcji składników zestawów bezpośrednio w aplikacji. Wymagana Aktualizacja serwera online

Numer wersji 1.38

 • Odświeżanie danych o pojedyńczym towarze. Podczas przeglądania danych lub wprowadzania pozycji dokumentu(po naciśnięciu ikony "info") możliwość aktualizacji danych o pojedyńczym towarze poprzez wybranie przycisku z ikoną odświeżenia. Wymagana Aktualizacja serwera online

Numer wersji 1.37

 • Obsługa kurierska - zapisywanie danych do programu ERP. Podczas zamawiania kuriera dane na temat przewoźnika oraz numerów listów przewozowych są zapisywane do pola "uwagi" do dokumencie zamówienia. Wymagana Aktualizacja serwera online

Numer wersji 1.36

 • Możliwość dodania dodatkowych składników do kompletów bezpośrednio w aplikacji. Po włączeniu tej opcji w aplikacji, przy towarze będącym kompletem, pojawia się przycisk "+" umożliwiający dodanie nowych towarów. Towary są włączane do receptury i wysyłane na dokument do programu ERP.
 • Brak sumowania pozycji na Inwentaryzacji. Zmiana polega na wyłączeniu opcji sumowania takich samych towarów w jedną pozycję. Wprowadzając dwukrotnie ten sam towar w inwentaryzacji będzie on zapisywany w dwóch pozycjach.
 • Zmiana wymogu edycji pozycji na dokumentach. W ustawieniach zmieniono opcję "Pozwalaj na wprowadzanie ilości "0" na "Pozwalaj na pomijanie pozycji". Przy zaznaczonej tej opcji aplikacja pozwoli wysłać ilość rzeczywistą "0", ale tylko w przypadku, gdy była ona wprowadzona przez magazyniera (w oknie dodawania pozycji wprowadzono 0 i zapisano).
 • Dodanie symbolu towaru na pozycji dokumentu (wymagany update serwera on-line). W pozycjach dokumentu pobranego z ERP lub wprwoadzanego od nowa widoczny jest dodatkowo symbol towaru, po którym także można wyszukiwać pozycji na dokumencie.

Numer wersji 1.35

Możliwość generowania zamówień różnicowych Opcja umożliwia generowanie w systemach ERP zamówień różnicowych. Aplikacja sprawdza braki w przesłanym zamówieniu i tworzy nowe zamówienia w systemie ERP tylko na towary, których były braki podczas kolekcjonowania. Opcję można włączać i wyłączać w ustawieniach aplikacji. Do prawidłowego działania wymagana jest aktualizacja serwera online.

Numer wersji 1.34

Możliwość usuwania dokumentów z historii Opcja umożliwia usuwanie pojedyńczych dokumentów z menu "Historia" lub "Inwentaryzacja". W celu usunięcia dokumentu należy przytrzymać dłużej wybrany dokument, a następnie potwierdzić tę operację w wyświetlonym okienku.

Numer wersji 1.33

Dodanie opcji wprowadzania dokumentu bez uzupełnienia wszystkich pozycji. Opcja umożliwia wysyłanie do programów ERP dokumentów niepełnych tzn. gdy nie uzupełniono wszystkich pozycji przy kolekcjonowaniu lub wpisano dla jednej z pozycji "ilość rzeczywistą =0".

Numer wersji 1.32

 • Dodanie wysyłania kurierem wydań magazynowych. W aplikacji udostępniono obsługę kurierską (dla firmy UPS), która umożliwia automatyczne zamawianie kuriera z poziomu aplikacji. Po zamówieniu kuriera istnieje możliwość automatycznego wydruku listu przewozowego na drukarce Zebra lub zapisanie listu przewozowego w pamięci telefonu. Więcej informacji znajduje się w instrukcji obsługi.

Numer wersji 1.31

 • Dodanie obsługi kodów dodatkowych na dokumentach. Podczas kompletowania dokumentów (przyjęć, wydań lub przesunięć) można wczytać towar skanując kod, który jest kodem podstawowym lub kodem dodatkowym towaru.

Numer wersji 1.30

 • Dodanie możliwości generowania dokumentów PW i RW dla przesunięć MM. W przypadku dokumentów Przesunięć MM aplikacja zamiast dokumentów MM+ i MM- umożliwia generowanie dokumentów PW RW(wymagana aktualizacja serwera online)
 • Produkcja - rozpakowywanie zestawów/kompletów. Aplikacja umożliwia kompletowanie zestawów/kompletów, których receptura/składniki pobierane są z programu ERP. Podczas przyjmowania dokumnetów możliwe jest rozpakowanie zestawów i przesłanie ich do programu ERP (dotyczy tylko dokumentów PW i RW)
 • Zaawansowana konfiguracja wprowadzania pozycji. W aplikacji możliwa jest teraz blokada edycji ilości podsyłanych z programu ERP na dokumentach Przyjęć/Wydań i Przesunięć MM. Dodatkowo w konfiguracji można włączyć wymuszanie skanowania towarów zamiast ich ręcznego wprowadzania poprzez wpisanie ilości. Konfiguracja dodatkowo jest zabezpieczona hasłem przed nieuprawnionym dostępem.
 • Podpowiadanie ostatnio wybranego kontrahenta. W konfiguracji aplikacji pojawiła się opcja "Podpowiadaj ostatnio wprowadzanego kontrahenta". Po zaznaczeniu tej opcji ostatnio wybrany kontrahent/magazyn będzie przenosił się na nowo tworzone dokumenty Przyjęć/Wydań i przesunięć MM.

Numer wersji 1.25

 • Konfiguracja blokady dodawania nowych pozycji na dokument. W menu Narzędzia doszła nowa opcja konfiguracyjna: "Dodawanie pozycji dokumentu". Umożliwia ona zablokowanie/odblokowanie możliwości dodawania pozycji dokumentu. Przy włączonej blokadzie do dokumentów pobranych z programu ERP nie można dodawać nowych pozycji(tylko edytować ilości istniejących pozycji)
 • Konfiguracja blokady ręcznej edycji pozycji na dokumencie. W menu Narzędzia doszła nowa opcja konfiguracyjna: "Ręczna edycja pozycji". Ta opcja umożliwia blokowanie użytkownikowi ręcznej edycji pozycji i wymusza zeskanowanie skanerem/aparatem wszystkich pozycji na dokumencie

Numer wersji 1.24

 • Możliwość ponownego wysłania dokumentu typu "Inwentaryzacja". Dla dokumentów typu "Inwentaryzacja" wprowadzono możliwość ponownego wysłania. Przed ponownym wysłaniem dokumentu wyświetla się komunikat o niebezpiecznej operacji. Ponowne wczytanie dokumentu inwentaryzacji może spowodować podwojenie ilości towarów z tego dokumentu na inwentaryzacji końcowej

Numer wersji 1.23

 • Dodanie obsługi Przesunięć MM. W głównym widoku aplikacji dodano "Przes. MM". W tym widoku prezentowane są Przesunięcia MM. Można kolekcjonować przesunięcia MM i wysyłać wyedytowane do programu magazynowego (wymaga aktualizacji serwera).
 • Wprowadzanie towarów niewystępujących w magazynie. Dodano możliwość wprowadzania towarów nie występujących w spisie towarów/artykułów. W takim przypadku aplikacja spyta o nazwę towaru/artykułu i do programu magazynowego oprócz ilości wyśle także nazwę towaru. Opcja konfigurowalna w menu "Narzędzia" (wymaga aktualizacji serwera).

Numer wersji 1.22

 • Dodanie możliwości przeglądania stanów magazynowych we wszystkich magazynach. W menu "Przeglądanie" wyświetlana jest lista towarów pobrana z programu ERP z domyślną ilością z wybranego w ustawieniach magazynu. Po wybraniu pozycji wyświetla się okno z informacjami na temat ilości w innych magazynach. Okno można wyświetlić także podczas wprowadzania dokumentu. W oknie wpisywania ilości pozycji w prawym górnym rogu dodana została ikonka "i", po której kliknięciu wyświetlają się szczegóły na temat dostępności we wszystkich magazynach. Wymagana aktualizacja i restartu serwera. Aktualne pliki można pobrać ze strony internetowej aplikacji Mobic Magazynier.

Numer wersji 1.21

 • Dodanie możliwości wyboru realizacji dokumentu w zakładce "Info". Umożliwia indywidualną zmianę sposobu realizaji Wydania lub Przyjęcia. Na dokumencie przed wyborem "Wyślij dokument" istnieje możliwość wyboru "Sposobu wysyłki". Wybany sposób wysyłki domyślnie podstawia się wybrany w ustawieniach, a zmieniany na dokumencie nie wpływa na inne dokumenty
 • Dodanie dokumentu inwentaryzacji. Możliwość wykonywania dokumentu inwentaryzcji w aplikacji Mobic Magazynier. Wymagana aktualizacja serwera - SubiektConnect.exe. Pobranie ze strony internetowej aplikacji Mobic Magazynier.

Numer wersji 1.20

komunikat przy ponownej edycji pozycji. Gdy podczas pracy użytkownik wybierze ponownie ten sam towar - aplikacja wyświetli komunikat o tym, że wybrana pozycja została już wprowadzona. Komunikat ostrzeże użytkownika przed wielokrotnym zeskanowaniu tego samego towaru.

Numer wersji 1.19

Usunięcie wymagania unikalności kodu kreskowego. Dotychczas towary z niewypełnionym lub nieunikalnym kodem kreskowym nie wyświetlały się w aplikacji. W aktualnej wersji zniesiono wymaganie unikalności wszystkich towarów w magazynie.