Nowości

Zmiany w aplikacji

Numer wersji 1.30

 • Dodanie możliwości generowania dokumentów PW i RW dla przesunięć MM. W przypadku dokumentów Przesunięć MM aplikacja zamiast dokumentów MM+ i MM- umożliwia generowanie dokumentów PW RW(wymagana aktualizacja serwera online)
 • Produkcja - rozpakowywanie zestawów/kompletów. Aplikacja umożliwia kompletowanie zestawów/kompletów, których receptura/składniki pobierane są z programu ERP. Podczas przyjmowania dokumnetów możliwe jest rozpakowanie zestawów i przesłanie ich do programu ERP (dotyczy tylko dokumentów PW i RW)
 • Zaawansowana konfiguracja wprowadzania pozycji. W aplikacji możliwa jest teraz blokada edycji ilości podsyłanych z programu ERP na dokumentach Przyjęć/Wydań i Przesunięć MM. Dodatkowo w konfiguracji można włączyć wymuszanie skanowania towarów zamiast ich ręcznego wprowadzania poprzez wpisanie ilości. Konfiguracja dodatkowo jest zabezpieczona hasłem przed nieuprawnionym dostępem.
 • Podpowiadanie ostatnio wybranego kontrahenta. W konfiguracji aplikacji pojawiła się opcja "Podpowiadaj ostatnio wprowadzanego kontrahenta". Po zaznaczeniu tej opcji ostatnio wybrany kontrahent/magazyn będzie przenosił się na nowo tworzone dokumenty Przyjęć/Wydań i przesunięć MM.

Numer wersji 1.25

 • Konfiguracja blokady dodawania nowych pozycji na dokument. W menu Narzędzia doszła nowa opcja konfiguracyjna: "Dodawanie pozycji dokumentu". Umożliwia ona zablokowanie/odblokowanie możliwości dodawania pozycji dokumentu. Przy włączonej blokadzie do dokumentów pobranych z programu ERP nie można dodawać nowych pozycji(tylko edytować ilości istniejących pozycji)
 • Konfiguracja blokady ręcznej edycji pozycji na dokumencie. W menu Narzędzia doszła nowa opcja konfiguracyjna: "Ręczna edycja pozycji". Ta opcja umożliwia blokowanie użytkownikowi ręcznej edycji pozycji i wymusza zeskanowanie skanerem/aparatem wszystkich pozycji na dokumencie

Numer wersji 1.24

 • Możliwość ponownego wysłania dokumentu typu "Inwentaryzacja". Dla dokumentów typu "Inwentaryzacja" wprowadzono możliwość ponownego wysłania. Przed ponownym wysłaniem dokumentu wyświetla się komunikat o niebezpiecznej operacji. Ponowne wczytanie dokumentu inwentaryzacji może spowodować podwojenie ilości towarów z tego dokumentu na inwentaryzacji końcowej

Numer wersji 1.23

 • Dodanie obsługi Przesunięć MM. W głównym widoku aplikacji dodano "Przes. MM". W tym widoku prezentowane są Przesunięcia MM. Można kolekcjonować przesunięcia MM i wysyłać wyedytowane do programu magazynowego (wymaga aktualizacji serwera).
 • Wprowadzanie towarów niewystępujących w magazynie. Dodano możliwość wprowadzania towarów nie występujących w spisie towarów/artykułów. W takim przypadku aplikacja spyta o nazwę towaru/artykułu i do programu magazynowego oprócz ilości wyśle także nazwę towaru. Opcja konfigurowalna w menu "Narzędzia" (wymaga aktualizacji serwera).

Numer wersji 1.22

 • Dodanie możliwości przeglądania stanów magazynowych we wszystkich magazynach. W menu "Przeglądanie" wyświetlana jest lista towarów pobrana z programu ERP z domyślną ilością z wybranego w ustawieniach magazynu. Po wybraniu pozycji wyświetla się okno z informacjami na temat ilości w innych magazynach. Okno można wyświetlić także podczas wprowadzania dokumentu. W oknie wpisywania ilości pozycji w prawym górnym rogu dodana została ikonka "i", po której kliknięciu wyświetlają się szczegóły na temat dostępności we wszystkich magazynach. Wymagana aktualizacja i restartu serwera. Aktualne pliki można pobrać ze strony internetowej aplikacji Mobic Magazynier.

Numer wersji 1.21

 • Dodanie możliwości wyboru realizacji dokumentu w zakładce "Info". Umożliwia indywidualną zmianę sposobu realizaji Wydania lub Przyjęcia. Na dokumencie przed wyborem "Wyślij dokument" istnieje możliwość wyboru "Sposobu wysyłki". Wybany sposób wysyłki domyślnie podstawia się wybrany w ustawieniach, a zmieniany na dokumencie nie wpływa na inne dokumenty
 • Dodanie dokumentu inwentaryzacji. Możliwość wykonywania dokumentu inwentaryzcji w aplikacji Mobic Magazynier. Wymagana aktualizacja serwera - SubiektConnect.exe. Pobranie ze strony internetowej aplikacji Mobic Magazynier.

Numer wersji 1.20

komunikat przy ponownej edycji pozycji. Gdy podczas pracy użytkownik wybierze ponownie ten sam towar - aplikacja wyświetli komunikat o tym, że wybrana pozycja została już wprowadzona. Komunikat ostrzeże użytkownika przed wielokrotnym zeskanowaniu tego samego towaru.

Numer wersji 1.19

Usunięcie wymagania unikalności kodu kreskowego. Dotychczas towary z niewypełnionym lub nieunikalnym kodem kreskowym nie wyświetlały się w aplikacji. W aktualnej wersji zniesiono wymaganie unikalności wszystkich towarów w magazynie.